Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго 

Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд удирдлагын болон нөөцийн үр ашгийг дээшлүүлж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний бодлогыг оновчтой хэрэгжүүлэн үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, тэгш хүртээмжтэй чанартай тусламж үйлчилгээ хүргэх замаар хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулахад оршино.

Алсын хараа

Дорнод нутгийн иргэн бүхэн эрүүл, урт наслах нь хөгжлийн баталгаа мөн.

Тайлан: 

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан

X