Тусгай зөвшөөрөл

Холбогдох тушаал, журам, бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

Бүрдүүлэх бичиг баримт, түүнд тавигдах шаардлага
Зөвшөөрлийн тухай хууль
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль
Орон тооны бус шинжээчийг сонгон шалгаруулах журам
Эрүүл мэндийн чигэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам

2023 оны тайлан

2023 ОНД ГАРСАН ТУШААЛ, ЗАХИРАМЖУУД

 2023 оны 11 сарын 15 А-43: “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байршилд өөрчлөлт оруулах тухай”
2023 оны 11 сарын 15-ны өдөр  А-42.: Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
2023 оны 11 сарын 15-ны өдөр А-41: “Үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт оруулах тухай”
2023 оны 11 сарын 15-ны өдөр А-40: “Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай”
2023 оны 7 сарын 04-ний өдөр А-28: “Үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт оруулах тухай”
2023 оны 7 сарын 04-ний өдөр А-27: “Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай”
2023 оны 5 сарын 05 А-18 тоот тушаал: “Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай”
2023 оны 4 сарын 03-ны өдөр А-13:  “Тусгай зөвшөөрлийн байршилд өөрчлөлт оруулах тухай”
Тусгай зөвшөөрлийн комисс томилсон захирамж А-20

2022 онд гарсан захирамжууд
2022 онд тусгай зөвшөөрлийн 4 удаагийн хуралдаанаар шинээр тусгай зөвшөөрөл олгох 9, сунгах 8, байршлын өөрчлөлт 2, үйл ажиллагааны чиглэлийн өөрчлөлт 1, тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох нийт 21 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн.

 1. 2022 оны 5 сарын 04-ний өдөр-A238 тоот захирамж
 2. 2022 оны 9 сарын 20-ны өдөр –A513 тоот захирамж
 3. 2022 оны 9 сарын 20-ны өдөр-A514 тоот захирамж
 4. 2022 оны 9 сарын 20-ны өдөр-А515 тоот захирамж
 5. 2022 оны 9 сарын 20-ны өдөр –A/516 тоот захирамж
 6. 2022 оны 12 сарын 16-ны өдөр-A/702 тоот захирамж
 7. 2022 оны 12 сарын 16-ны өдөр-A/707 тоот захирамж

2021 он

 1. 2021 оны 05 сарын 14 өдөр – А/273 тоот захирамж
 2. 2021 оны 09 сарын 22 өдөр – А/508 тоот захирамж
 3. 2021 оны 12 сарын 17 өдөр – А/655 тоот захирамж

2020 он

 1. 2020 оны 03 сарын 26 өдөр – А/184 тоот захирамж
 2. 2020 оны 06 сарын 16 өдөр – А/348 тоот захирамж
 3. 2020 оны 09 сарын 16 өдөр – А/468 тоот захирамж
 4. 2020 оны 11 сарын 04 өдөр – А/535 тоот захирамж
 5. 2020 оны 12 сарын 31 өдөр – А/633 тоот захирамж

2019 он

 1. 2019 оны 03 сарын 20 өдөр – А/122 тоот захирамж
 2. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/255 тоот захирамж
 3. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/256 тоот захирамж
 4. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/257 тоот захирамж
 5. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/258 тоот захирамж
 6. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/259 тоот захирамж
 7. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/260 тоот захирамж
 8. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/261 тоот захирамж
 9. 2019 оны 07 сарын 25 өдөр – А/366 тоот захирамж
 10. 2019 оны 07 сарын 25 өдөр – А/367 тоот захирамж
 11. 2019 оны 07 сарын 25 өдөр – А/368 тоот захирамж
 12. 2019 оны 12 сарын 12 өдөр – А/618 тоот захирамж
 13. 2019 оны 12 сарын 12 өдөр – А/619 тоот захирамж
 14. 2019 оны 12 сарын 12 өдөр – А/620 тоот захирамж
 15. 2019 оны 12 сарын 12 өдөр – А/621 тоот захирамж
 16. 2019 оны 12 сарын 12 өдөр – А/622 тоот захирамж
 17. 2019 оны 12 сарын 12 өдөр – А/623 тоот захирамж
X