Тусгай зөвшөөрөл

Холбогдох тушаал, журам, бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

Бүрдүүлэх бичиг баримт, түүнд тавигдах шаардлага
Зөвшөөрлийн тухай хууль
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль
Эмнэлгийн тусламж, үйлчлгээний тухай хууль
ЭМС-ын 2013 оны 145-р тушаал ” Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага, төлбөрийн хэмжээ, зардлын жишгийг шинэчлэн батлах тухай”
ЭМС-ын 2018 оны 421 дүгээр тушаал “Тусгай зөвшөөрөл олгох тэргүүлэх чиглэл батлах тухай”
ЭМС-ын 2021 оны 400 дугаар тушаал “Журам шинэчлэн батлах тухай”

2023 ОНД ГАРСАН ТУШААЛ, ЗАХИРАМЖУУД

2023 оны 7 сарын 04-ний өдөр А-28: “Үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт оруулах тухай”
2023 оны 7 сарын 04-ний өдөр А-27: “Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай”
2023 оны 5 сарын 05 А-18 тоот тушаал: “Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай”
2023 оны 4 сарын 03-ны өдөр А-13:  “Тусгай зөвшөөрлийн байршилд өөрчлөлт оруулах тухай”
Тусгай зөвшөөрлийн комисс томилсон захирамж А-20

2022 онд гарсан захирамжууд
2022 онд тусгай зөвшөөрлийн 4 удаагийн хуралдаанаар шинээр тусгай зөвшөөрөл олгох 9, сунгах 8, байршлын өөрчлөлт 2, үйл ажиллагааны чиглэлийн өөрчлөлт 1, тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох нийт 21 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн.

 1. 2022 оны 5 сарын 04-ний өдөр-A238 тоот захирамж
 2. 2022 оны 9 сарын 20-ны өдөр –A513 тоот захирамж
 3. 2022 оны 9 сарын 20-ны өдөр-A514 тоот захирамж
 4. 2022 оны 9 сарын 20-ны өдөр-А515 тоот захирамж
 5. 2022 оны 9 сарын 20-ны өдөр –A/516 тоот захирамж
 6. 2022 оны 12 сарын 16-ны өдөр-A/702 тоот захирамж
 7. 2022 оны 12 сарын 16-ны өдөр-A/707 тоот захирамж

2021 он

 1. 2021 оны 05 сарын 14 өдөр – А/273 тоот захирамж
 2. 2021 оны 09 сарын 22 өдөр – А/508 тоот захирамж
 3. 2021 оны 12 сарын 17 өдөр – А/655 тоот захирамж

2020 он

 1. 2020 оны 03 сарын 26 өдөр – А/184 тоот захирамж
 2. 2020 оны 06 сарын 16 өдөр – А/348 тоот захирамж
 3. 2020 оны 09 сарын 16 өдөр – А/468 тоот захирамж
 4. 2020 оны 11 сарын 04 өдөр – А/535 тоот захирамж
 5. 2020 оны 12 сарын 31 өдөр – А/633 тоот захирамж

2019 он

 1. 2019 оны 03 сарын 20 өдөр – А/122 тоот захирамж
 2. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/255 тоот захирамж
 3. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/256 тоот захирамж
 4. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/257 тоот захирамж
 5. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/258 тоот захирамж
 6. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/259 тоот захирамж
 7. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/260 тоот захирамж
 8. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/261 тоот захирамж
 9. 2019 оны 07 сарын 25 өдөр – А/366 тоот захирамж
 10. 2019 оны 07 сарын 25 өдөр – А/367 тоот захирамж
 11. 2019 оны 07 сарын 25 өдөр – А/368 тоот захирамж
 12. 2019 оны 12 сарын 12 өдөр – А/618 тоот захирамж
 13. 2019 оны 12 сарын 12 өдөр – А/619 тоот захирамж
 14. 2019 оны 12 сарын 12 өдөр – А/620 тоот захирамж
 15. 2019 оны 12 сарын 12 өдөр – А/621 тоот захирамж
 16. 2019 оны 12 сарын 12 өдөр – А/622 тоот захирамж
 17. 2019 оны 12 сарын 12 өдөр – А/623 тоот захирамж
X