Эрүүл мэндийн газрын даргын тушаал

ГарчигБатлагдсан огнооФайл
Уртасгасан цагаар ажиллуулах тухай2019-01-07Үзэх
Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед ажиллах баг томилох тухай2019-01-22Үзэх
2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай2019-01-24Үзэх
Төсөл, арга хэмжээ хариуцсан мэргэжилтэн томилох тухай2019-01-30Үзэх
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай2019-02-01Үзэх
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2019-02-28Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай2019-03-06Үзэх
Өмч хамгаалах Байнгын зөвлөл байгуулах тухай2019-03-07Үзэх
Мэдээ тайланг хариуцан тайлагнах мэргэжилтнүүдийн хуваарь батлах тухай2019-03-13Үзэх
Дархлаажуулах арга хэмжээг зохион байгуулах тухай2019-04-03Үзэх
Комисс томилох тухай2019-04-11Үзэх
Үндэсний хөтөлбөрийг хариуцан тайлагнах мэргэжилтнүүдийн хуваарь батлах тухай2019-04-12Үзэх
Журам батлах тухай2019-04-12Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай2019-04-16Үзэх
Комисс томилох тухай2019-05-06Үзэх
А аминдэмийн хуваарь батлах тухай2019-05-08Үзэх
Дархлаажуулалтын 10 хоногийг зохион байгуулах тухай2019-05-14Үзэх
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2019-05-20Үзэх
Архивын улсын үзлэгт бэлтгэх комисс томилох тухай2019-05-27Үзэх
Эцэг, эхийн зөвлөл байгуулах тухай2019-05-30Үзэх
Баг томилох тухай2019-06-21Үзэх
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай2019-07-05Үзэх
Бэлгийн замаар дамжих халдварын эрт илрүүлэг үзлэгийг зохион байгуулах тухай2019-07-05Үзэх
Техникийн ажлын хэсэг томилох тухай2019-07-18Үзэх
Зөвлөл байгуулах тухай2019-07-30Үзэх
Ерөнхий мэргэжилтэн томилох тухай2019-08-05Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай2019-08-09Үзэх
Төвлөгөө батлах тухай2019-08-09Үзэх
Дархлаажуулалтын 10 хоногийн зохион байгуулах тухай2019-10-04Үзэх
2018 оны жилийн эцсийн тайлан тушаасан тухай2019-10-07Үзэх
Ажлын хэсэг байгуулах тухай2019-10-31Үзэх
Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай2019-11-06Үзэх
Аймгийн хэмжээнд 2020-2021 онд ашиглах эмнэлгийн орны дээд хязгаарыг батлах тухай2019-11-25Үзэх
Эд хөрөнгийн тооллогын ажлын хэсэг томилох тухай2019-12-16Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2019 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай2019-12-26Үзэх
Арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай2019-12-27Үзэх
X