Хүний нөөцийн ил тод байдал

Сул орон тооны мэдээлэл 

Нээлттай ажлын байрны мэдээлэл

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам

Ажилтныг сонгон шалгаруулах журам

 

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглээр
авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

Сул орон тоог нөхөх чиглэлээр:

Төрийн албаны тухай хуулийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд томилох эрх бүхий байгууллагад, албан тушаалтанд 4 удаа, иргэд олон нийтэд тухай бүр мэдээллэн ажиллаж байна.

Төрийн албаны тусгай шалгалтад тэнцэж, Төрийн албаны зөвлөлийн Дорнод аймаг дахь салбар зөвлөлийн албан тушаалд нэр дэвшүүлэх саналыг үндэслэн хүний нөөцийн мэргэжилтэн, уламжлалт анагаах ухааны асуудал хариуцсан мэргэжилтнийг тус тус томилон ажиллаж байна.

Мөн төрийн албаны шатлан дэвших зарчмын дагуу өөрийн байгууллагын 2 албан хаагчийг албан тушаал дэвшүүлэн  ахлах мэргэжилтнээр томилон ажиллуулж байна.

Тус байгууллагад гарсан төрийн үйлчилгээний албан тушаалын сул орон тоог тухай бүр олон нийтэд мэдээллэн нийт 5 мэргэжилтэнг томилон ажиллуулж байна.

 

 

 

 

 

X