Архинаас гаргах албадан эмчилгээнд хамрагдсан иргэдийн мэдээлэл