Архинаас гаргах сайн дурын эмчилгээнд хамрагдсан иргэдийн мэдээлэл