Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цасыг цэвэрлэлээ

Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар албан даалгавар, Хэрлэн сумын Засаг даргын А/82 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, нийтийн эзэмшлийн зам талбай болон байгууллагын орчны 50 метр хүртэлх цас, мөсийг хамт олноороо цэвэрлэлээ.

X