ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДЭД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЖ БАЙНА.

Эрүүл мэндийн газрын даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу Удирдлага, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтсийн дарга Я.Эрдэнэтуяагаар ахлуулсан багийн гишүүд БАЯНТҮМЭН, БУЛГАН, ХӨЛӨНБУЙР, ЧУЛУУНХОРООТ сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд дэмжлэгт хяналт хийн, зөвлөн тусалж, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаж байна.
X