Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагууд шалгарлаа

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлан хэрэгжүүлж буй “Халдварт бус өвчнийг бууруулах” төслийг амжилттай хэрэгжүүлэн манлайлан ажилласан сум, байгууллага хамт олныг шалгаруулж урамшууллаа :

Аймгийн “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”-ын 1 дүгээр зэргийн гэрчилгээний болзлыг хангасан:

-Дашбалбар сумын Эрүүл мэндийн төвийн хамт олон

-Хэрлэн сумын 9 дүгээр цэцэрлэгийн хамт олон

2 дугаар зэргийн гэрчилгээний болзлыг хангасан

-Баяндун сумын Эрүүл мэндийн төвийн хамт олон

3 дугаар зэргийн гэрчилгээний болзлыг хангасан:

-Булган сумын цэцэрлэгийн хамт олон

-Цагаан-Овоо сумын цэцэрлэгийн хамт олон

-Баяндун сумын Соёлын төвийн хамт олныг тус тус өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагналаа.

X