Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл

ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД

 1. ЭМБ танилцуулга А/499
 2. ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэх журам А/503
 3. Явцын үнэлгээ А/363
 4. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар-аюулгүй байдлыг сайжруулах үйл ажиллагааны чиглэл, төлөвлөгөө батлах тухай
 5. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм
 6. Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур батлах тухай
 7. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын албаны дүрэм А/565
 8. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой үүссэн тохиолдлыг бүртгэх, мэдээлэх, хариу арга хэмжээ авах журам А/566
 9. Эрүүл мэндийн байгууллага дахь халдварын сэргийлэлт, хяналтын үйл ажиллагааны дүрэм А-536
 10. Гар угаах, халдваргүйжүүлэх заавар А/537
 11. Олон эмэнд тэсвэржсэн зарим бичил биетний тандалт, халдвараас сэргийлэх, хянах заавар А/538
 12. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой халдварыг тандах заавар А/539
 13. Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур батлах тухай А/179

СУРГАЛТЫН ХЭСЭГ

X