ЭМГ-ын даргын тушаал 2023

ДугаарУтгаБатлагдсан огнооДэлгэрэнгүй үзэх
А/01Хуваарь батлах тухай2023-01-04Үзэх
А/02Хуваарь батлах тухай2023-01-05Үзэх
А/03Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай2023-01-09Үзэх
А/04Ажлын хэсэг байгуулах тухай2023-01-18Үзэх
А/05Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай2023-02-08Үзэх
А/06Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай2023-02-09Үзэх
А/07Үнэлгээний хороо байгуулах тухай2023-02-20Үзэх
А/08Эрүүл мэндийн салбарын 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай2023-02-20Үзэх
А/10Хуваарь батлах тухай2023-03-02Үзэх
А/11Аян зохион байгуулах тухай2023-03-02Үзэх
А/12Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн албаны штабын бүрэлдэхүүн, ажил үүргийн хуваарь шинэчлэн батлах тухай2023-03-07Үзэх
А/13Тусгай зөвшөөрлийн байршилд өөрчлөлт оруулах тухай2023-04-03Үзэх
А/14Тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт оруулах тухай2023-04-03Үзэх
X