ЭМГ-ын даргын тушаал-2021

 1. A-01 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
 2. A-02 Ерөнхий мэргэжилтэн томилох тухай
 3. A-03 Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай
 4. A-04 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай
 5. A-06 Ажлын хэсэг томилох тухай
 6.  A-07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
 7. A-09 Мэдээ тайланг хариуцан тайлагнах мэргэжилтнүүдийн хуваарь батлах тухай
 8. A-10 Коронавируст халдварыг илрүүлэх шинжилгээг төлбөртэй хийх, орлогыг зарцуулах, тайлагнах заавар батлах тухай
 9. A-11 Эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай
 10. A-12 Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тандалт судалгааны баг томилох тухай
 11. A-13 Коронавируст халдварын цар тахлын үед эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг дайчлан ажиллуулах тухай
 12. A-14 Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээллийг багийг томилох тухай
 13. A-16 Хуваарь батлах тухай
 14. A-17 Зоригтын Түвшинжаргалд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай
 15. A-18 Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай
 16. A-19 Коронавируст халдварын үеийн өдөр тутмын болон нөөцийн бүртгэл мэдээллийг сайжруулах тухай
 17. A-20 Эрх олгох тухай
 18. A-21 Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл байгуулах тухай
 19. A-23 Хуваарь батлах тухай
 20. A-24 Эмнэлгийн тусламж үйлчлгээний бэлэн байдлыг хангах, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай
 21. A-25 Төлөвлөгөө батлах тухай
 22. A-26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 23. A-27 Коронавируст халдварын гэрээр үзүүлэх тусламж үйлчилгээний багцыг батлах тухай
 24. A-28 Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн албаны штаб, удирдлагын бүтэц бүрэлдэхүүнийг томилох тухай
 25. A-29 МонПЭН: ЭМАШТҮ-ний түвшинд үзүүлэх халдварт бус өвчин, зүрх судасны өвчнөөс сэргийлэх, хянах нэн шаардлагатай тусламж үйлчилгээний багцыг нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
 26. A-30 Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
 27. A-31 Түр журам батлах тухай
 28. A-32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
 29. A-34 Хуваарь батлах тухай
 30. A-35 Тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай
 31. A-36 Хуваарь батлах тухай
 32. A-37 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2021 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай
 33. A-39 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай
 34. A-40 Вакцины хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай
X