Хөдөлгөөнт эмнэлэг Цагаан-Овоо суманд

Аймгийн Засаг Даргын 2017 оны А/58 дугаар захирамжаар “Нийгмийн цогц тусламж үйлчилгээ”-г Цагаан-Овоо суманд төрөлжсөн мэргэжлийн эмч нар Амны хөндийн эрүүл мэнд, дотор, мэдрэл, хүүхэд, ЭХО чиглэлээр нийт давхардсан тоогоор 467 иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүллээ. Мөн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх сургалтыг тус сумын сургуулийн багш, сурагчдад болон төрийн албан хаагч нарт зохион байгууллаа.

This slideshow requires JavaScript.

X