Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусламж үйлчилгээ болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орчин, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах нь

Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас зохион байгуулсан дадлага, сургуулилалтын Зүүн бүсийн сургалтад “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусламж үйлчилгээ болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орчин, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах нь“ сэдвээр 48 иргэнд мэдээлэл танилцууллаа.

X