Хүүхдийн түлэгдэлт-Эцэг эхийн хариуцлага 2

Хүүхдийн түлэгдэлт – Эцэг эхийн хариуцлага 2 аян эхэлж байгаатай холбоотой Бүсийн оношлгоо эмчилгээний төв, Замын цагдаагийн тасагтай хамтран сургууль цэцэрлэгийн эмч нарт “Осол гэмтлээс сэргийлэх нь” сэдэвтэй сургалтыг зохион байгууллаа.

X