Төрийн албаны ёс зүйг дээдлэх зорилтот жилийн хүрээнд ээлжит мэдээлэл хийгдлээ

✔Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны гишүүн Б.Гантуяа төрийн албан хаагчийн ёс зүй, түүний үндсэн ойлголт, түүхэн хөгжил, монгол хүүхэд, монгол залуу хүний, төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх есөн зүйл, төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрмүүдийн тухай мэдээллийг хийлээ.
Зорилтот жилийн хүрээнд долоо хоног бүр челленж-уриалга үргэлжилж байна.
X