Томуу, томуу төст өвчний тархалтыг бууруулах, тандалт, хариу арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр хийх ажлын удирдамж

“Томуу, томуу төст өвчний тархалтыг бууруулах, тандалт, хариу арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр хийх ажлын удирдамж”-ийн дагуу Хэрлэн сумын 2 дугаар сургуульд сургуулийн тандалтын багийн гишүүн, өсвөрийн 2 цагдаа, жижүүр багшийн хамт өглөөний ээлжийн угталт хийж халууныг хэмжин, томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө зөвлөмж өгч ажиллалаа

X