Томуу, томуу төст өвчний тархалтыг бууруулах, тандалт, хариу арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр хийх ажлын удирдамж

ЭМГ-ын даргын баталсан “Томуу, томуу төст өвчний тархалтыг бууруулах, тандалт, хариу арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр хийх ажлын удирдамж”-ийн хүрээнд Хэрлэн сумын Шинэ хөгжил, 1, 4, 8,11, 15,17 дугаар цэцэрлэг, Хан уул, Түгээмэл Оюу, Flower, 2 дугаар сургуулийн багш, ажилчид, хүүхдүүдэд танхимаар, эцэг, эхчүүдэд цахимаар сургалт зохион байгуулж, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

X