Сурагчийн аюулгүй байдал эцэг эх асран хамгаалагчийн үүрэг оролцоо

“Сурагчийн аюулгүй байдал эцэг эх асран хамгаалагчийн үүрэг оролцоо” сэдэвт сарын аяныг “Зөвийг хэвшүүлье” уриатайгаар ЭМГ, ТЦТ, УЗХ, ГБХЗХТ, БШУГ, ЗБТОБГ-тай хамтран Хэрлэн суманд үйл ажиллагаагаа явуулдаг СӨБ, ЕБС-ийн хүүхдүүдийн нийт 150 эцэг эх, асран хамгаалагч, багш, ажилчдын төлөөлөлд сургалт нөлөөллийн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

X