Судалгааны дүнг танилцуулах хэлэлцүүлэг боллоо

Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/104 дүгээр тушаалаар батлагдсан өрхийн эрүүл мэндийн төвийн гэрээг дүгнэх, шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийн талаар үйлчлэх хүрээний хүн амын дундаас 2023 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 3 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд санамсаргүй түүврийн аргаар 1302 хүнээс авсан судалгааны дүнг танилцуулах, хэлэлцүүлгийг Эрүүл мэндийн газартзохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлэгт Эрүүл мэндийн газар, MASAM II төслийн баг, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, багийн Засаг даргын ажлын а лба, сайн дурын идэвхтэн нарын оролцлоо.

X