Дорнод аймаг дахь БОЭТ-ийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд ажиллах

Дорнод аймаг дахь БОЭТ-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ажиллах олон нийтийн төлөөллийн урьдчилсан сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн
1) Даатгуулагчийн олонхийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалсан байгууллага,
2) Эрүүл мэндийн мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, мэргэжлийн салбар зөвлөлийн төлөөллийг нэр дэвшүүлэн сонгох хурлыг 2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны дотор багтаан зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Урьдчилсан сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн Төрийн бус байгууллагуудад товыг урьдчилан мэдэгдэх болно.
X