“БЭЛГИЙН ЗАМААР ДАМЖИХ ХАЛДВАР БОЛОН СҮРЬЕЭ ӨВЧНИЙ ТАРХАЛТЫГ БУУРУУЛАХ” ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА.

Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/32 дугаар захирамжаар батлагдсан “Бэлгийн замаар дамжих халдвар болон сүрьеэ өвчний тархалтыг бууруулах” төсөл, арга хэмжээний хүрээнд энэ онд нийт 10000 иргэнийг үзлэг шинжилгээнд хамруулахаар төлөвлөөд байгаа.

Энэ оны гуравдугаар улиралд Хэрлэн сумын 13 төрийн байгууллагын нийт 977 ажилтан, албан хаагчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулснаар нийт 7392 иргэнийг хамруулж, 73,9 хувьтай явж байна.

X