Аймгийн Засаг даргаар 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 217 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам” болон Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 100 дугаар “Аргачлал, загвар батлах тухай” тушаалын дагуу аймгийн Засаг дарга, Эрүүл мэндийн газрын даргатай 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө байгуулж, гарын үсэг зурлаа.

X