Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн захирамж

 1. 2019 оны 03 сарын 20 өдөр – А/122 тоот захирамж
 2. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/255 тоот захирамж
 3. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/256 тоот захирамж
 4. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/257 тоот захирамж
 5. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/258 тоот захирамж
 6. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/259 тоот захирамж
 7. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/260 тоот захирамж
 8. 2019 оны 05 сарын 23 өдөр – А/261 тоот захирамж
 9. 2019 оны 07 сарын 25 өдөр – А/366 тоот захирамж
 10. 2019 оны 07 сарын 25 өдөр – А/367 тоот захирамж
 11. 2019 оны 07 сарын 25 өдөр – А/368 тоот захирамж
X